สพร.19 เชียงใหม่ จับมือภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรการยกระดับฝีมือ เพื่อเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายคมสันศักดิ์ โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และบริษัท พี. อี. อิเลคทริค จำกัด ได้ร่วมวิเคราะห์ความต้องการฝึกและจัดทำหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การบำรุงรักษาระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากเซลแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน สำหรับการเกษตรอินทรีย์ (Maintenance of electrical generation & distribution for solar power plant and Renewable Energy Application for Organic Agriculture) ระยะเวลาฝึก จำนวน 18 ชั่วโมง
เพื่อยกระดับฝีมือ เพิ่มทักษะ และโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 26 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำไปขยายผล ต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ ดำเนินการฝึกโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย์ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น