โรงเรียนสรรพวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ แชมป์เหรียญทอง 3 ปีซ้อน การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games Thailand Championship 2019 ณ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. SUMO 3KG Auto SENIOR 2. Sumo 3 KG RC Senior และ 3. Sumo double rc senior นอกจากนั้นยังได้รางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ และรางวัล Performance award จำนวน 2 รางวัล โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน พม่า ภูฏาน อินโดนีเซีย จีน และไทย
นักเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game 2019 ดังกล่าว จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 1. นายวิภพ ก้องกู่ดัง 2. นายบริวัตร แซ่หมี 3. นายสิทธิเดช แย้มขะมัง 4. นายวรัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์ 5. นายธนวัฒน์ ตนะพูนสิน 6. นายขวัญชัย ทองสว่าง 7. นายวชิรวิชญ์ ศรีพรหมโสภิต 8. นายธีรภัทร์ เศรษฐตินชัย 9. นายเผ่าไท ทุ่งเจ็ด 10. นางสาวรณัฎฐณิชา ทิพย์เนตร 11. นางสาวกรวิภา กระบวนคีรี 12. นางสาวกรกนก อินแสนต๊ะ และ 13. เด็กชายธนรรณพ ชูเกียรติตกุล ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ 1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุล 2. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี 3. นายพิทักษ์ ปอกสอน และ 4. นายปองพล เมืองมาหล้า โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆ ให้แล้วเสร็จลุล่วงด้วยดี

ในนามของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ทั้งนี้ ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทำการแข่งขันระดับนานาชาติได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ รางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ถือได้ว่ายังคงรักษาแชมป์ไว้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น