รองเจ้าคณะ อ.แม่สอด ให้ นอภ.ท่าสองยาง จัดประชุมกำนัน-ผญบ. ประจำเดือน

นอภ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ หอประชุมแม่ต้านประชาสรรค์ โดยก่อนการประชุมได้มีการรับฟังพระธรรมเทศนาโดย พระครูสุธีวุฒิคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ รองเจ้าคณะ อ.แม่สอด รูปที่ 1 ได้เทศน์สอนธรรมะ โดยมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วร่วมกันร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละตำบล และรับมอบโต๊ะหมู่บูชา ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ จากชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.ท่าสองยาง ที่มอบให้แก่ อ.ท่าสองยาง

หลังจากนั้นได้ประชุมฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยสรุปประเด็นสำคัญ
1.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย
2.การตรวจติดตามประเมินผลการทำงานคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม), 3.การรับสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, 4.การออกหน่วยตามโครงการ  อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน, 5.การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าครองชีพ (ธงฟ้า) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จัดโดยสำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก, 6.ประชาสัมพันธ์ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 , 7. การติดตามสถานการณ์อุทกภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น