ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” ให้กับ ร.ร.วชิรธรรมสาธิต

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” ให้กับนักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง
“ลูกหลานนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจยิ่ง ทั้งในการตอบคำถาม และกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ อันมีความไพเราะเป็น ‘British English’ ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีจากใจจริง และกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ครูอาจารย์ และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในโอกาสอันเป็นพิเศษเช่นนี้ ข้าพเจ้าดีใจมาก”

ร่วมแสดงความคิดเห็น