กรมอนามัย จับมือ CAT ลงนาม MOU พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนและองค์กรสู่ยุค 4.0

​วันนี้ (5 กันยายน 2562) นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ กรมอนามัย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทรัพยากร เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ และการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารของกรมอนามัย การพัฒนาโครงข่าย Lora Wan เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ Cloud Computing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
รองอธิบดี กรมอนามัย กล่าวว่า ​ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานครั้งนี้ จะสามารถช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทางการแพทย์และงานวิจัยระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเบื้องต้นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมคือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบคีตะมวยไทย 10 ท่า เฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ในโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออกกำลังกาย ซึ่งมี 3 ประเภท ได้แก่ 1) ครอบครัว/บุคคลออกกำลังกาย 2) ชมรม/องค์กร จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และ 3) อปท./หน่วยงานจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ออกกำลังกาย โดยสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ออกกำลังกาย ได้ที่เว็บไซต์ ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย http://activefam.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น