โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดค่ายสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมค่ายสุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการตามวัย การคิด การแก้ปัญหา การเรียนรู้ตามกฎ กติกา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 279 คน โดยผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น