ชมผลงานสีน้ำ “เล่าเรื่องเมืองไต” ภาพประกอบในหนังสือสอนภาษาอังฤษ-ไทใหญ่-ไทย จ.แม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ “เล่าเรื่องเมืองไต” ในโครงการ การพัฒนาหนังสือภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ไทใหญ่-ไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดย นักศึกษา ชั้นปี 3 ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ดูแลอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง และอาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร จำนวน 54 ภาพ นักศึกษาทั้ง 7 คน ประกอบด้วย 1)นายณัฐวัฒน์ มาดี 2)นางสาววรรณวารี นารายณ์ 3)นายนันทกร วงค์ษา 4)นางสาววาริยา สมแก้ว 5)นายณัฐวุฒ วิจารณ์ 6)นางสาวพรธีรา งามจารุศศิธร 7)นายสราวุฒิ แช่มชื่น ที่นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำเสนอภาพร่างลายเส้น ก่อนนำมาเป็นต้นแบบในการเขียนภาพสีน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ภาษาไทยใหญ่ที่เชื่อมโยงกับอักษรภาษาอังกฤษ รวมทั้งนำเสนอมุมมองทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมบรรยากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านภาพประกอบหนังสือด้วยจิตกรรมเทคนิคสีน้ำอย่างมีชีวิตชีวา มีผู้ร่วมชมกันอย่างมากมาย ณ ห้อง B 205 อาคารปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น