Mr. Li Zhengyang นำคณะแลกเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เชียงราย-ยูนนาน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ คณะรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองประจำมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Li Zhengyang เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายการลงทุน และด้านการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อำเภอเชียงแสน กับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้เยี่ยมชมบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ท่าเรือท่องเที่ยวเวียงเชียงแสน และเมืองเชียงแสน โดยทางฝ่ายจีนได้ให้ความสนใจและต้องการร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้านการคมนาคมระหว่างจีน-ไทย ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อศึกษาด้านนโยบายการลงทุน และด้านการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น