สว. ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมประชุมพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนราชการ รวมถึงตัวแทนประชาชนจากหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ตามโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)” ซึ่งได้มีการเปิดพื้นที่จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานส่วนราชการและจากตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ที่ห้องประชุมเวียงละกอน และห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมเข้าประชุมนำเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดทั้งด้านบวกและด้านลบ

ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของวุฒิสภาไทย ที่ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมพบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงจากหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน อันมีผลเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้บังคับกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพื่อให้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือแก้ไข ตลอดจนเพื่อเป็นการติดตามรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะได้นำเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประกอบในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

โดยการลงพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ ได้ร่วมประชุมถกแถลงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งได้มีการถกประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ประเด็นปัญหาด้านหมอกควันไฟป่า ประเด็นปัญหาภัยแล้ง ประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้เสนอข้อคิดเห็นมอบแนวทางในการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน สามารถที่จะผลักดันขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐให้เดินหน้าและสัมฤทธิ์ผล
นอกจากนี้ในการพบปะกับประชาชนยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่ประชาชนอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุง คือ กรณีของชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ได้ร้องขอให้มีการติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ ให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านดง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการของเหมืองแม่เมาะโดยตรง ซึ่งข้อมูลในประเด็นปัญหาดังกล่าวที่ได้รับ ทางคณะกรรมการฯ จะได้นำเสนอต่อหน่วยงานรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบางส่วนจะได้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น