สุดยอด นักศึกษา มร.ลป. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2561

รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
โดยคุณกฤษกมล สุภัคกนก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ลำปาง ได้มอบรางวัลชนะเลิศ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท รางวัลชนะเลิศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน จำนวน 15,000 บาท และรางวัลสำหรับนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ เป็นเงิน จำนวน 75,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท จากการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2561 “นวัตกรรมเครื่องคั้น กวน เคี่ยว All in One แปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ร่วมกับปราชญ์ในชุมชน ซึ่งสามารถลดเวลาจากการใช้มือกวนสับปะรดจาก 10 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องจักร สามารถกำหนดเวลา เปลี่ยนหัวกวน เปลี่ยนหัวเคี่ยวได้ และสามารถปรับระดับความแรงของเครื่องได้ นอกจากนี้ยังแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอาทิ เช่น น้ำสับปะรด สับปะรดกวน และน้ำตาลสับปะรด

ร่วมแสดงความคิดเห็น