สัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยัง อปท.ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวิลาวัลย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 5 ภารกิจ 8 กิจกรรม การนำร่องถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล การอนุญาตการขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้ว(100 มิลลิเมตร) การอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่อนุญาตใช้ไม่เกินวันละ 10 ลูกบาศก์เมตรยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำบาดาลระยะ 20 ปี (2560-2579)ตามวิสัยทัศน์ “น้ำบาดาลเพื่อความสุขของประชาชน “
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาติดตามวิเคราะห์ประมวลผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบันดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านการประเมินภารกิจการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลการอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนสุดน้อยกว่า 4 นิ้วและการมอบอำนาจการอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่อนุญาตใช้ไม่เกินวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร และเพื่อศึกษาติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการการใช้งบประมาณการควบคุมการกำกับดูแลการปฎิบัติตามภารกิจการถ่ายโอนด้านน้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะด้านน้ำบาดาลพร้อมข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านน้ำบาดาลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
และเพื่อศึกษาประมวลผลภารกิจการถ่ายโอนน้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงบริการสาธารณะการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจภารกิจการถ่ายโอนด้านน้ำบาดาลแก่ภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาลที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยแยกเทียบเคียงตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อแท.) ตลอดจนเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัตินโยบายระเบียบปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบที่เหมาะสมในการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ละประเภท การสัมมนาโครงการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 3 แห่ง,เทศบาลตำบล 12 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 15 แห่ง(ขนาดใหญ่ 5 แห่ง,ขนาดกลาง 9 แห่ง และขนาดเล็ก 11 แห่งประกอบด้วย การชี้แจงความเป็นมาความจำเป็นและข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลฯ , การนำเสนอกรอบวิธีการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล, การรับฟังความคิดเห็นการถ่ายโอนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น