เด็กเหนือสุดยอด โชว์ฝีมืออวดงานศิลปะ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15 “

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ( ประเทศไทย ) ร่วมกับ กาดสวนแก้ว จัดการประกวดวาดภาพ ระบายสี โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15” ( ภาคเหนือ ) ในหัวข้อ สุขใจ ใต้ฟ้าใหม่ ในแผ่นดินรัชกาลที่ 10 (Happiness in the Reign of King Rama X) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการในวัยเด็ก และก่อให้เกิดจิตสำนึกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15” ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาค โดยมีน้องๆ หนูๆ ผู้เข้าร่วมประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นที่ 1 อายุ 4 – 6 ปี , รุ่นที่ 2 อายุ 7 – 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. และจะประกาศผลการตัดสิน ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 

ร่วมแสดงความคิดเห็น