ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าชายแดนแม่ฮ่องสอน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ ผู้ประกอบการและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมประชุมเจรจาการค้า Business Matching และแสดงสินค้าเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง 2-7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองย่างกุ้ง ลอยก่อ ตองจี รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โดยได้เดินทางนำคณะเข้าพบ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัคราชฑูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อทำพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และสานสัมพันธ์การเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Business Matching การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการร่วมมือกับเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมั่นคงถาวรสืบต่อไป
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่สวยงามตามธรรมชาติ ด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่งดงามบริสุทธิ์ มีวัดวาอารมที่มีศิลปะอ่อนช้อยงดงาม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ได้สัมผัส และได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ จนมีคำกล่าวว่า สวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความยินดีจะให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่นการค้า การลงทุน ด้านวัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งเมืองย่างกุ้งและเมืองแม่ฮ่องสอน มีทรัพยากรธรรม ชาติอันทรงคุณค่า และสามารถที่จะยกระดับเพิ่มมูลค่าระหว่างกันได้ดี พร้อมที่จะพัฒนาอย่างแนบแน่นยิ่งขึ้น อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ด้าน นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัคราชฑูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า เพื่อผลักดันการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้มีการขับเคลื่อนการค้าชายแดน โดยการบูรณาการร่วมกัน และกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หารือร่วมกันที่เมืองย่างกุ้งนี้ โดยทางเมียนมาร์พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น