เกษตร จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดศูนย์นวัตกรรมต้นแบบ เสริมประสิทธิภาพการผลิต แก่เกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำพื้นที่ จ.ลำปาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์รวบรวมแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบของจังหวัด “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร” เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเรียนรู้วิธีการผลิต การทำการเกษตรมูลค่าสูงต้นทุนต่ำ ด้วยนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ชุมชนบ้านวังเลียบ หมู่ที่ 5 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง
โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง และนายอนุชา ยาอีด เกษตร จ.ลำปาง ให้เกียรติร่วมกันนำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในพื้นที่ และพี่น้องประชาชน เกษตรกรชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ทั้ง 13 อำเภอ รวมจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต พร้อมศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการทำการเกษตรแบบมิติใหม่
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมงานโครงการส่วนหนึ่ง ที่ทางสำนักงานเกษตร จ.ลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพความพร้อม ให้แก่เกษตรกรของ จ.ลำปาง ในช่วงฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2562 ทำการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐ ด้านการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ โดยการดำเนินการทาง จ.ลำปาง ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านวังเลียบ ในเขตท้องที่ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง ยกระดับให้เป็น “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร”
เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ด้วยนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ การบริหารจัดการและการตลาด โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การนำองค์ความรู้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มาปรับใช้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มปริมาณจำนวนผลผลิตและรายได้ ตลอดจนยังเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ให้เกษตรกรได้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ เพื่อความมั่นคงในอาชีพการเกษตร

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเปิด “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร” ให้เกษตรกรได้เข้าศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะด้านการนำเทคโนโลยีเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก ราคาไม่แพง มาประยุกต์ใช้ในอาชีพทำการเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต อาทิเช่น เรื่องเทคนิควิธีการทำเครื่องสูบน้ำ ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ นอกจากนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการ โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏลำปาง และเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ลำปาง (Young Smart Farmer)
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร อาทิ การขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยสารชีวภัณฑ์ การใช้สารพอลิเมอร์เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำในการเพาะปลูก และการใช้สารจุลินทรีย์แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ในบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา รวมถึงได้มีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ และผลิตผลทางการเกษตร อาทิเช่น พืชผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องจักสาน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น