จ.ลำปาง มอบปัจจัยการผลิตสับปะรด MD2 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อพัฒนาอาชีพ

จังหวัดลำปาง ขยายผลต่อเนื่องสานต่องานเชิงรุก “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” สร้างสรรค์ปันสุขถึงพี่น้องเกษตรกรรากหญ้า นำกล้าพันธุ์พืชสับปะรดสายพันธุ์ดี มอบแก่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบให้ได้นำไปปลูกเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้าน ผู้ปลูกสับปะรดในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” พร้อมนำปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร เป็นกล้าพันธุ์พืชสับปะรดสายพันธุ์คุณภาพ จากโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร” ภายใต้กิจกรรม “ส่งเสริมการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรด MD2 และพัฒนาคุณภาพสับปะรดปลอดภัย ในสถาบันเกษตรกรของจังหวัดลำปาง” ส่งมอบให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตัวอย่างในเขตท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ
ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบกล้าพันธุ์สับปะรด เพื่อเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนในการผลิตขึ้น ณ ที่บริเวณแปลงปลูกสาธิต ของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ชุมชนบ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนางศิริพร ช่างปณีตัง ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด เป็นตัวแทนนำสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกลุ่มต้นแบบที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางสหกรณ์ฯ รวมจำนวน 10 ราย เข้าทำการรับมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิต จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ พร้อมกับได้ร่วมแสดงยินดีกับตัวแทนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกลุ่มต้นแบบตำบลบ้านเสด็จ
ทั้งนี้สำหรับกล้าพันธุ์พืชสับปะรด ที่ได้นำส่งมอบแก่เกษตรกรกลุ่มต้นแบบ ตามโครงการดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสานต่องาน “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสับปะรดของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นเพื่อจะปรับเปลี่ยนพื้นที่แปลงปลูกสับปะรดจากสายพันธุ์ดั้งเดิม (ปัตตาเวีย) มาเป็นสายพันธุ์ใหม่ MD2 ที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตสับปะรดราคาตกต่ำในช่วงฤดูกาล และช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรในพื้นที่ด้วย โดยปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ทางกลุ่มเกษตรกรได้รับมอบในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนกว่า 308,000 บาท มาดำเนินการจัดซื้อจัดหาเป็นกล้าพันธุ์สับปะรดคุณภาพสายพันธุ์ MD2 รวมทั้งสิ้น 30,000 กล้า
โดยในส่วนของการส่งเสริมการปลูก เพื่อปรับเปลี่ยนสายพันธุ์สับปะรดจากพันธุ์ปัตตาเวีย มาเป็นพันธุ์ MD2 นั้น ทางสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งจะค่อยทยอยส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ทำการปลูกขยายพันธุ์จนเต็มพื้นที่ โดยนางศิริพรฯ ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ได้กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดลำปาง กำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์สับปะรด ที่แต่เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์ปัตตาเวีย เพื่อนำส่งโรงงาน แต่มักต้องประสบปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกสับปะรดสายพันธุ์ MD2 ทดแทน เนื่องจากเป็นสับปะรดที่ตลาดมีความต้องการสูง ผู้บริโภคทั่วไปนิยมรับประทานเป็นผลไม้สดกันมาก ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะจำหน่ายขายได้ราคาที่ดีกว่า
ซึ่งในระยะเริ่มต้นของโครงการนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย พร้อมมอบกล้าพันธุ์สับปะรด MD2 ให้รายละ 3,000 กล้า ให้เกษตรกรได้นำไปปลูกในแปลงสับปะรดของตนเอง และเมื่อเกษตรกรสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวมถึงหน่อพันธุ์ เกษตรกรจะต้องทยอยคืนหน่อพันธุ์ทั้งหมดให้กับทางสหกรณ์ฯ เพื่อที่ทางสหกรณ์ฯ จะได้นำไปขยายผลมอบหน่อพันธุ์ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้นำไปปลูกเพิ่มจำนวนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น