วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสภาการศึกษาและโครงการการจัดการองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี พระเทพปวรมรี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานคณะกรรมการตำเนินการและกำกับดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต และนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562
วิทยาลัยสงม์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเททรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นส่วนงานในสังคมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิขาการทางพระพุทธศาสนา และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 9 กันยายน เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์พระราชทานชื่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมทักษิณานุปทาน
(2) กิจกรรมพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นด้านพระพุทธศาสนาโดย พระเดช พระคุณ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3) กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี
4) กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการความรู้ทางพระพุทธศาสนา” ภายใต้โครงการ
การจัดการองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ด้านศีล 5 การท่องเที่ยวเชิงพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมโดยพระสุรรณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร5) กิจกรรมมอบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุโดย ชมรมรักษ์พระธาตุแห่งประเทศ
6)กิจกรรมมอบป้ายสัญญาประชาคมแก่ชุมชน 60 ชุมชนในพื้นอำเภอภูเพียง ในนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน, ผู้บริหารคณาจารย์วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ ภาคเหนือตอนบนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน

ซึ่งทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการสภาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ มีมติการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จึงแต่งตั้งให้ว่าที่ร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และแต่งตั้งให้นายธรรมนอง ถามา ข้าราชการบำนาญเป็นกรรมการสภาการศึกษาวิทยลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

นอกจากนี้ทาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้มอบเกียรติบัตรนางสาวปิยะมารี อาทะวงศ์ บาลีศึกษาพระพุทธศาสนาบัณฑิตได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านพระพุทธศาสนาประจำปี 2562 ในครั้งนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น