ผลการประกวด “โครงการอัตลักษณ์ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่” ประจำปี 2562

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวด “ โครงการอัตลักษณ์ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562” เป็นการนำเสนอผลการศึกษาในพื้นที่ที่แต่กลุ่มได้เลือกดำเนินการในโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 11 โครงการ 2. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 โครงการ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลโครงการอัตลักษณ์ชุมชน
ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดแต่ละระดับจะมีรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน) รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษา) จำนวน 2 รางวัล
โดยมีผลการประกวด ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม เยาวชนพลเมือง จอมทอง จอมยุทธ์ (โรงเรียนจอมทอง) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ล่องแพแม่วินนิเวศ (โรงเรียนแม่วินสามัคคี) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม ฮีตฮอยผญ๋า ภูมิปัญญาแม่แจ่ม (โรงเรียนแม่แจ่ม) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม (ถั่วเน่า) เน่าแต่ชื่อ (โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม หมู่บ้านปางไฮ วิถีกาแฟแห่งเทพเสด็จ (โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม) ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม แคบหมูลือเลื่องเครื่องเคียง วิถีล้านนาสู่อาหารสากล (ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชน งานกระดาษสา สไตล์ญี่ปุ่น ชุมชนบ้านต้นเปา (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชน งานหัตถกรรมเป่าแก้ว (ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม เมี่ยงคนเมือง เรื่องของคนล้านนา (ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใบหญ้าแฝก เพื่ออัตลักษณ์กลุ่มแฝกหลวง วิถีล้านนาสู่สากล (ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น