อบจ.แพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking School และการใช้งาน google Apps For Education โดยมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น