เทศบาลนครลำปาง ร่วมการประชุมถอดบทเรียนชุมชนปลอดขยะ และการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัด พร้อมประธานชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมการประชุมถอดบทเรียนชุมชนปลอดขยะและการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้จัดประชุมถอดบทเรียนขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน เป็นข้อมูลคืนกลับให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคืนกลับสู่ชุมชน เป็นการส่งเสริมและขยายเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น