เทศบาลเมืองน่าน จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.ที่ ศาลาวัดดอนแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 ด้วยปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้างและมีระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากและปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา การทำร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าว่า ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ การควบคุม กักขัง

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว สังคม ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว อีกทั้งปลูกฝังบทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมเชิงบวกในครอบครัว เพื่อป้องกันความรุนแรง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชนและสมาชิกชุมชนบ้านดอนแก้ว จำนวน 40 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) และเจ้าคณะอำเภอ เมืองน่าน ในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดดอนมูล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน

นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า จากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันมีหลากหลายและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ครอบครัวถือได้ว่าเป็นฐานสำคัญของคนทุกคน เพราะครอบครัวเป็นแหล่งถ่ายทอด องค์ความรู้ ฝึกฝนและอบรมให้สมาชิกได้เรียนรู้ ซึ่งแนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงที่สามารถ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้องเริ่มจากครอบครัว และตัวเราก่อน โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารทางบวก ยอมรับบทบาทของกันและกัน เคารพและให้เกียรติ ให้ความรัก เอาใจใส่ ควบคุมอารมณ์ ให้อภัย ซึ่งกันและกัน หันหน้าหารือกัน เพื่อแลกเปลี่ยนและหาข้อยุติของปัญหา ในการร่วมกันทำงานของแกนนำชุมชน ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และป้องกันปัญหาความรุนแรง อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น