วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ สำหรับครูนิเทศระบบทวิภาคีและครูฝึกในสถานประกอบการ (e-Training) ภาคเหนือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยากรโดย นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริการธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และคณะ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น