นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น นำคณะสมาชิกสภาไปร่วมถวายเงินสมทบทุนสร้างกุฎิวัดถิ่นนอก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่วัดถิ่นนอก หมู่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายภัสกร อภัยกาวี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสมพงศ์ เหมืองหม้อ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น นำเงินไปถวายแด่พระมหาพิเชษฐ์ชาญ พุทฺธิวฑฺฒนเมธี เจ้าอาวาสวัดถิ่นนอก เพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฎิ หลังใหม่ โดยมีนายกันต์พิชาญ สุทธนะ ประธานกรรมการวัดถิ่นนอก นายธัชพงศ์ ถิ่นศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายเมธี ธรรมวิลัยพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 พรร้อมกับกรรมการวัดร่วมต้อนรับ

วัดถิ่นนอกตั้งอยู่เลขที่ 148 หมู่ 2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2527 ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา เขตติดต่อ ทั้ง 4 ทิศ ติดถนนสาธารณะ วัดถิ่นนอกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2422 แต่เดิมบ้านถิ่นมีหมู่บ้านเดียวและมีวัดเดียว คือ วัดศรีก้ำ (วัดถิ่นใน) เมื่อบ้านถิ่นเริ่มเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีประชากรมาก การคิดหาที่ก่อสร้างวัดเพื่อขยายวัดในทางพระพุทธศาสนา ให้พุทธศานิกชนได้ปฏิบัติศาสนกิจมากขึ้น เป็นสิ่งชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เจริญงอกงาม สามารถปลุกศรัทธาให้เกิดกับประชาชนอย่างไม่วันเสื่อมคลาย
ชาวบ้านจึงร่วมกันหาที่ดินเพื่อสร้างวัด และในที่สุดก็ได้ที่ดินสร้างวัดตรงที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั้นเป็นป่าไผ่ทึบหนามาก ครูบาอุปละนิเวศน์ได้นำพระภิกษุ สามเณรและชาวบ้านช่วยกันแผ้วถาง สร้างกุฏิที่พำนักสงฆ์เป็นสิ่งแรกและค่อยดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ อย่างค่อยเป็นค่อนไปตามกำลังศรัทธา เมื่อสร้างใหม่ๆ ได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดถิ่นเหล่า” ต่อมาได้ตั้งชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดถิ่นนอก” จนถึงปัจจุบัน และคณะศรัทธาได้ช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างถาวรวัตถุขึ้น เป็นต้นว่า อุโบสถ หอระฆัง กุฏิ พระพุทธพระประธานในพระอุโบสถ พระเจ้าสมเปิงใจ๋ไตลื้อ

ลำดับเจ้าอาวาส เรียงตามลำดับดังนี้ 1. ครูบาอุปละนิเวศน์ 2. พระเสน โสโล 3. พระศรีสุริยะ สิริวทฺฒโก 4. พระศรีสุริยศ อินทฺปญโญ 5. พระหลวงไชย มูคำ 6. พระสม กตปุญโญ 7. พระตุ่น ฉิมพลี(สิริทตฺโต) 8. พระทองคำ จิตตสํวโร 9. พระบุญช่วย 10. พระอธิการบุญศิลป์ ยสินฺธโร และ 11. พระมหาพิเชษฐ์ชาญ พุทฺธิวฑฺฒนเมธี รูปปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น