สาธิต มช. เปิดรับ นักเรียน ระดับอนุบาล 1 และ ป.1

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อรองรับการขยายการจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนพัฒนาการศึกษา โดยเปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น