กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เชิญม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มาร่วมงาน

วันที่ (9 ก.ย. 62) ที่ผ่านมา “การประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยอันดีอย่างสม่ำเสมอ ยึดมั่นหลักสุจริตธรรม มีความพอเพียง ความซื่อตรง ความไม่หลงลืมตัวเป็นวัวลืมตีน คุยโวโอ้อวด ถือเป็นเรื่องสำคัญของผู้เป็นข้าราชการ ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม วันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติยิ่งในคำเชิญ ตามข้อสังเกตของข้าพเจ้า ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกท่านมีความตั้งใจอย่างมาก ที่กลับกลายเป็นกำลังใจแก่วิทยากรในวันนี้ ในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบไป”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก และ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะ ความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 (Empowering Leadership Skills in the 21st Century) ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11) โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น