ปาฐกถาพิเศษ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กองทัพอากาศ

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 9 ก.ย.62 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘การพัฒนาการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศเรืออากาศเอกหรือเทียบเท่า ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 134 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
“ความเป็นข้าราชการ คือ อาชีพของผู้เสียสละ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างของความเป็นพลเมืองดีแก่คนในชาติ ศาสตราจารย์ชาวตะวันออกท่านหนึ่ง ให้คำนิยามเพิ่มเติมความหมายของข้าราชการทหาร หมายถึง ภาระหน้าที่รับผิดชอบความมั่นคงของชาติ สามัญสำนึกประการสำคัญของข้าราชการทหาร คือ ผู้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง มีความร่มเย็นเป็นสุข รักษาประโยชน์ของชาติ ในยามที่บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อน ข้าราชการทหารจำต้องยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของชาติ ดังคำกล่าวหนึ่งของทหารที่ว่า ‘ยามศึกรบ ยามสงบพัฒนา’ ข้าราชการทหารและข้าราชการทุกหมู่เหล่า ยึดมั่นความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหนือสิ่งอื่นใด”

ร่วมแสดงความคิดเห็น