อำเภอสองประชุมผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง เพื่อหาแนวทางบูรณาการจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

0
117
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง จ.แพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จ.แพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายณัฐพล ทองไหล นายก อบต.เตาปูน กำนันตำบลเตาปูน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และประชาชนผู้ใช้น้ำแม่สองเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมเพื่อหาแนงทางในการจัดสรรน้ำไว้ใช้และการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่สอง
อ่างเก็บน้ำแม่สองสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่สอง ตั้งอยู่ที่บ้านท่อสมาน หมู่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นเขื่อนดิน สูง 50.25 เมตร กว้าง 9.00 เมตร สันเขื่อนยาว 730 เมตร เก็บน้ำได้ 65.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนและการปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรบริโภคและมีรายได้เสริมจากการทำการประมง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ บรรเทาการเกิดอุทกภัย สภาพทั่วไป เป็นป่าและภูเขา ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ 51,000 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่ม พ.ศ. 2530 เสร็จ พ.ศ. 2539

ร่วมแสดงความคิดเห็น