สำนักงานปศุสัตว์ จ.น่าน ซักซ้อมแผนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ที่ ห้องประชุมพระราชวรมุนี B101 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเพียง จ.น่าน
สำนักงานปศุสัตว์ จ.น่าน ร่วมกับ สนง.ปภ.น่าน จัดโครงการฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise)
โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัด จ.น่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จ.น่าน กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอทั้ง 15 อำเภอ และผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับสุกร มีผู้เข้ารับการประชุมซ้อมแผนฯ ทั้งสิ้น จำนวน 195 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบมาตรฐาน การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง
3.เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่แพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก หากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้ว จะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค และยิ่งกว่านั้น โรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงทำให้สุกรที่ติดเชื้อ มีการตายเฉียบพลันเกือบ 100% โดยจากการประเมินมูลค่าความเสียหาย หากมีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย จะมีมูลค่าความเสียหาย ไม่ต่ำกว่า 125,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมความเสียหายทางสังคม เนื่องด้วยมูลค่าความเสียหายมหาศาล ประกอบกับผลกระทบต่อความมั่นคง ในอาชีพการเลี้ยงสุกรและความมั่นคงทางอาหารของประชาชน รัฐบาลจึงมีนโยบายให้แผนรับมือโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการระบาด ขณะเกิดการระบาด และภายหลังเกิดการระบาดของโรค

สถานการณ์ปัจจุบัน พบการระบาด 26 ประเทศ ประเทศหลายภูมิภาคทั่วโลก เป็นทวีปยุโรป จำนวน 12 ประเทศ ทวีปแอฟริกา จำนวน 5 ประเทศ และทวีปเอเชีย จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐมองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศเกาหลีเหนือ สปป.ลาว สาธารณรัฐสหภาพพม่า และล่าสุดพบการระบาดที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคในภูมิภาคเอเชียยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น จากการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับบุคคล
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ จึงได้มีการซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) ตามแผนการรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดความสูญเสียให้กับเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูล กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โทร. 054 710272 ต่อ 14

ร่วมแสดงความคิดเห็น