‘ณ บ้านอุเบกขา’ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

“ไม่มีผู้ใดยั่งยืนอยู่ค้ำฟ้า และไม่มีคำว่าชั่วนิรันดร์ มีแต่ความดีงามเท่านั้น ที่จะสถิตย์เสถียรอยู่ในดวงใจของลูกหลานสืบไป ขอให้ลูกหลานจงมุ่งมั่นบำเพ็ญความดี มีความเพียร และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชดำรัสคำสอนของพระองค์ท่าน ลูกหลานทุกคนจะประสบแต่ความสุขความเจริญมั่นคงสืบไป”
/ปนัดดา
บ้านอุเบกขา
11 ก.ย. 62

บ่ายวันนี้ (11 ก.ย. 62) เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยือน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ร่วมแสดงความคิดเห็น