จ.พะเยา ส่งเสริมท่องเที่ยวหนองเล็งทราย ชมป่าไคร้พันปี

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ร่วมกับ จ.พะเยา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ หนองเล็งทราย หลังพบว่ามีศักยภาพในการท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งในเรื่องของป่าไคร้ 1000 ปี ทุ่งดอกบัวแดง ฝูงควายน้ำกว่า 500 ตัว ที่อาศัยอยู่บริเวณหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยเข้าส่งเสริมเพื่อที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของ จ.พะเยา ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง สำหรับการศึกษาทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนถึงระบบนิเวศ

การแสดงออกของศิลปวัฒนธรรมการซอล้านนา รวมทั้งการแสดงศิลปะการฟ้อนรำ ที่เป็นเอกลักษณ์ล้านนา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดง ที่ถูกนำมาแสดงในงานกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนิเวศและสุขภาพของ จ.พะเยา ที่ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับ จ.พะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ อ.แม่ใจ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวนั้น เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทั้งระบบนิเวศ วัฒนธรรม ตลอดจนถึงวิถีชีวิตของชุมชน ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ อีกแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา

โดยสถานที่บริเวณหนองเล็งทราย ในพื้นที่ อ.แม่ใจ ดังกล่าวนั้น ถือว่ามีความหลากหลายทั้งในเรื่องของธรรมชาติ เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีป่าไคร้ 1,000 ปี ที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์กว่า 500 ไร่ เปรียบเสมือนล้านนา อะเมซอน นอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าว ยังมีทุ่งบัวแดงที่มีพื้นที่กว่า 1000 ไร่ ให้ได้ท่องเที่ยวศึกษา รวมทั้งชมฝูงควายน้ำกว่า 500 ตัว และฝูงวัวกว่า 400 ตัว ที่ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมและทำการเลี้ยงไว้บริเวณโดยรอบของหนองเล็งทราย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าเที่ยวชม เรียนรู้ศึกษาได้ และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทาง จ.พะเยา ได้ร่วมกันที่จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ที่มีอาชีพในเรื่องของการทำประมง และแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น