ทุ่งข้าวพวง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงนำโดย นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้นำผู้สูงอายุ จำนวน 47 คน ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนารูปแบบผ้าหม้อห้อม ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และนำเอาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาผสมสานประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อพึ่งตนเองและหารายได้เสริม อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!