อนุบาลวชิรวิทย์ เรียนรู้โลกกว้างย่านช้างคลาน

กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง ของเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ เพราะเด็กได้เรียนรู้จากของจริงสภาพจริงเข้าใจง่ายขึ้นเด็กสามารถเชื่อมโยงจากประสบการณ์ในห้องเรียนสู่สภาพจริงได้ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวทำให้เด็กเห็นคุณค่าธรรมชาติชื่นชมต่อศิลปะวัฒนธรรมทำให้ได้รับรู้ถึง อาชีพธุรกิจที่สำคัญในชุมชนได้จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะไปศึกษาเราได้วางแผน การจัดการทัศนศึกษานี้เป็นรายปีได้เลือกและกำหนดสถานที่ไว้แล้ว กำหนดกิจกรรมหรือจุดประสงค์ที่จะไปทำขณะที่ออกทัศนศึกษา นึกถึงระยะทางเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสำคัญ ในการเตรียมตัวของครูนั้นเรากำหนดกิจกรรม กำหนดจำนวน กำหนดกลุ่มให้ครูรับผิดชอบ พอเหมาะพอสมควรกับจำนวนเด็ก ครูต้องทราบบทบาท ในความรับผิดชอบและขอทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ของเด็กด้วยโดยในครั้งนี้ อนุบาลวชิรวิทย์ ได้นำเด็ก ๆ ไปทัศนศึกษา เรียนรู้แหล่งชุมชนย่านช้างคลานซึ่งถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ต้องขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน สาขาช้างคลาน , ร้านแว่นตา และ Art in Paradise Chiang Mai ที่ให้เด็ก ๆ ได้เข้าเยี่ยมชมและให้ความรู้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น