จ.แพร่ ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟม และสาธิตการใช้ใบไม้มาผลิตเป็นภาชนะ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเชตวัน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟม โดยในวันนี้มีทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทั่วจังหวัดแพร่ตัวแทนจากสวนอำเภอและรวมถึงกลุ่มเกษตรกรองค์กรภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังนโยบายที่จะช่วยกันรณรงค์ให้จังหวัดแพร่ปลอดโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม

โดยมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา โดยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการขยะ โดยมีโรงเรียนสาธิตเชตวันเป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมถึงในวันนี้ยังมีการสาธิตการใช้ใบไม้ชนิดต่างๆ มาผลิตเป็นภาชนะ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมการเป็นจำนวนมาก คือการนำใบสัก และกาบไผ่ มาผลิตเป็นจานและภาชนะรองรับอาหาร ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดแพร่ถือว่าเป็นแหล่งที่มีต้นสักอยู่เป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่จะนำมาผลิตทดแทนการใช้โฟมได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ยังจะช่วยลดขยะเศษใบไม้ในธรรมชาติที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ด้วยการสาธิตการผลิตเครื่องอัดใบไม้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน คือ หอการค้าจังหวัดแพร่ ประสานงานเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในดำเนินงานมาสาธิตให้ผู้ที่สนใจในกิจกรรมวันนี้ได้ชม

ร่วมแสดงความคิดเห็น