สาธารณสุข เพิกถอน 25 ตำรับยา ที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม หลังไม่แก้ไขฉลากกำกับให้ถูกต้อง

วันที่10 ก.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 780/2562 เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำรับยา โดยระบุว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โดยพบทั้งอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ จากการใช้ยา ไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอัน ตรายต่อผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ของผู้ใช้ยา 

ร่วมแสดงความคิดเห็น