ลูกจ้างประจำ อบจ.แพร่อ้อน ขอรัฐบาลให้มีสิทธิ์รักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ

46
เมื่อวันที่วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะกรรมการ สถ. พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายสำเริง ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นตัวเแทนรับหนังสือจากคณะกรรมการสมาคมลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นำโดย นายวุฒิชัย ยะอินทร์ พร้อมด้วยลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง เรื่อง สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ หลังเกษียณอายุราชการ และขอให้มีสิทธิในการรับบำเหน็จรายเดือนกรณีผู้ที่เกษียณอายุราชการที่มีอายุราชการไม่ถึง 25 ปี โดยสมาคมลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอให้นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น