คนสมัยนี้ขาดสติใช้ อารมณ์ ความรุนแรงตัดสินมากกว่าเหตุผล

มนุษย์เรายุคนี้สมัยนี้มักจะเกิดเหตุใช้ความรุนแรงตัดสินกันมากขึ้น เพราะมนุษย์ทุกวันนี้เริ่มขาดสติกันมากขึ้น สตินี้มันเป็นธรรมอันหนึ่ง” แต่ว่าเราก็พยายามให้มีธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้นมารวมกันหลาย ๆอย่าง เช่น มีสติ แล้วต่อไปก็มีสัมปชัญญะรู้ตัว พูดง่าย ๆ เรียกว่า “สติ ความระลึกได้ เมื่อมีความระลึกได้ ความรู้ตัวมันก็พร้อมกันมา เมื่อมีความรู้ตัวเกิดขึ้นมา เราก็หาที่พึ่งที่หลักเรียน หาที่ปฏิบัติ ต่อไปก็ให้วิจัย ปัญญาก็เกิด”
สิ่งทั้งสามนี้มันจะต้องพร้อมเพรียงกันอยู่เสมอทีเดียว “ถ้าเรามีสติอยู่ สัมปชัญญะก็เกิดขึ้น เมื่อสัมปชัญญะเกิดแล้ว ก็ดึงเอาปัญญามา” สติดึงเอาสัมปชัญญะมา ระลึกแล้วก็รู้ตัว รู้ตัวแล้วก็พิจารณา ปัญญาเกิด “ถ้าหากปราศจากธรรม 3 ประการนี้แล้ว ก็ตกลงว่าเราทั้งหลายอยู่ในความประมาท”
พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า .. “ผู้ไม่มีสติก็คือคนประมาท คนที่ประมาทนั้นก็คือคนตาย” แม้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าตายแล้ว เพราะจิตใจมันตาย ไม่มีอะไรแล้วเป็นผู้ประมาท “ปมาโท มจฺจุโนปทํ คนประมาทแล้วเหมือนคนตาย ก็ขอฝากให้ทุกๆคนอยู่เหนือสติจะได้ไม่ประมาท
พรจากหลวงปู่ชา สุภทฺโท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!