หมู่ 6 ต.สบสาย ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบ “หมู่บ้านไม่ขายเสียง”

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 13 ก.ย. 62 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายพยุงศักดิ์ พลลูน นอภ.สูงเม่น เป็นประธานเปิดหมู่บ้านต้นแบบกิจกรรม “รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง” โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัย ของการซื้อสิทธิขายเสียง โดยมี นายอภิชัย อุ่นตา ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต.สบสาย กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น คณะกรรมการ ศส.ปชต.สบสาย, กศน., ตัวแทน กกต., นายจีรวัตร เดือนดาว นายก อบต.สบสาย, กำนัน-ผญบ.-ผช.ผญบ., อสม., ส.อบต. และประชาชนชาว ต.สบสาย เข้าร่วมกิจกรรม
นายอภิชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะผนึกกําลัง ร่วมมือกันในการดําเนินการสร้างเครือข่าย การดําเนินงานพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ทุกตําบล อําเภอ ประกอบกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพ รู้เท่าทันนักการเมือง สามารถเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ซึ่งการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ จะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแค่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิจํานวนมาก อันเป็นเป้าหมายด้านปริมาณเท่านั้น แต่จะต้องบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ควบคู่กันไปตามนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเป็นที่มาของโครงการสร้างจิตสํานึกในการ ยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้าน ไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. ซึ่งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นผู้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วมกับหมู่บ้าน หรือชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงตําบลละหนึ่งหมู่บ้าน
สําหรับ ต.สบสาย ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อ.สูงเม่น ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต.สบสาย ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้บ้านสบสาย หมู่ 6 เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง ประจําปี 2562 เพื่อจะได้ร่วมกันดําเนินการกระตุ้น ให้มีการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร และยึดหลักการ สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

นายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า จากคํากล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า การเลือกตั้งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแค่ผู้มีสิทธิจํานวนมาก แต่จะต้องบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพไปด้วย นั่นก็คือจะต้องอยู่ภายใต้ของการ รู้เท่าทันนักการเมือง และต้องสามารถเลือกผู้แทนที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับด้วย การซื้อสิทธิ ขายเสียง เป็นสาเหตุสําคัญ ที่ทําให้ประชาธิปไตยไม่พัฒนาบ้านเมือง เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และนํามาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาจนเป็นเหตุให้เกิด ความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา เหตุการณ์ความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา และเพื่อให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันในการกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนใน หมู่บ้านมีการรณรงค์ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง เพื่อให้เกิดการเลือกตั้ง คุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ
ขอแสดงความยินดีกับผู้นําชุมชน และพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านสบสาย ต.สบสาย ทุกท่าน ที่ชุมชน/หมู่บ้านของท่าน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ กิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง และขอให้ดําเนินกิจกรรมฯ ประสบความสําเร็จ ส่งผลให้การ เลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้น ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพมาเป็นตัวแทน ในการบริหารบ้านเมืองให้พัฒนายิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง อันจะนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติ สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!