ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยา ลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยทุนการศึกษานี้ได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนการศึกษาจาก กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และเงินบริจาคทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 353 คน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 36 คน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 5 คน ทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 คน ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 77 คน ทุนการศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน และทุนการศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 150 คน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนดี ช่วยเหลืองานกิจกรรมมหาวิทยาลัย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น