สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ แก่นักเรียนและเยาวชนพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท นางพรรณี สหเสวียนต์  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 แล รัชกาลที่ 8  และเพื่อประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองของนักเรียนและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น

การที่สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แก่นักเรียนและเยาวชน แต่ละระดับของโรงเรียนสังกัด การศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติในวันนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทราบว่าโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดสอนในระดับสามัญมีถึง 170 โรงเรียน ดูแลนักเรียนร่วม 75,000 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงว่าผู้ปกครองประชาชนได้ให้ความไว้วางในโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง

ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนเยาวชนที่ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติในวันนี้ ขอให้ทุกคนมีความภูมิใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างสม่ำเสมอ การทำความดีเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วยังจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันประเทศชาติต้องการ คนดีมีคุณธรรม คุณภาพ อย่างแท้จริงเพื่อความสงบ ร่มเย็น เป็นสุขของสังคมไทย

ผมขอขอบคุณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติที่ได้อุทิศตนเสียสละ มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ หวังว่าการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในวันนี้ จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลนานาชาติต่อไป

นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในการจัดงานเยาวชนแห่งชาติในวันนี้คือ เมื่อ ปีพ.ศ. 2528 องค์การสหประชาติได้กำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยการพัฒนา ใฝ่หาสันติ ” และขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนของชาติ โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ พระบาทสมเด็จพระปราเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ นักเรียนและเยาวชนพึงกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ เฉกเช่น ยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์
สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียน เยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นโดยมี เป้าหมาย 3 ประการ คือ
1. เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และ พัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียน เยาวชน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม
และ 3. เพื่อเป็นการประกาศและส่งเสริมนักเรียน เยาวชนดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามและสามารถพัฒนานักเรียน เยาวชนได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล
การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและเยาวชนในวันนี้ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 นักเรียนดีเด่นระดับโรงเรียนและวิทยาลัย 8 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย จำนวน 80  คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 57  คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 จำนวน 55  คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 40  คนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 จำนวน 24  คน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 13  คน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 11  คน โรงเรียนนอกระบบหลักสูตรสั้น จำนวน 12  คนรวมทั้งสิ้น  292 คน
ประเภทที่ 2 นักเรียนดีเด่นระดับประเทศ และ ต่างประเทศ จำนวน 122  คน
ประเภทที่ 3 ตัวแทนนักเรียนโครงการ “เรียนง่ายๆ สร้างรายได้เสริมในยุคดิจิทอล” งาน Lanna Expo 2019 จำนวน  8  สถาบัน
ในนามของ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาไห้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนและเยาวชน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น