เปิดบ้านหมู่ 11 ต.หัวฝาย เป็นหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง เสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายพยุงศักดิ์ พลลูน นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ได้มอบหมายให้ นางเรณู เที่ยงไทย ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอสูงเม่นปลัดประจำตำบลหัวฝาย เป็นประธานเปิดป้าย หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 11 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมี ดร.พิสมัย สบายวงศ์ กำนันตำบลหัวฝาย พร้อมชาวบ้านหมู่ 11 ต.หัวฝาย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ดร.พิสมัย สบายวงศ์ กำนันตำบลหัวฝาย กล่าวว่า จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะผนึกกําลัง ร่วมมือกันในการดําเนินการสร้างเครือข่าย การดําเนินงานพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ทุกตําบล/อําเภอ ประกอบกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดยุทธศาสตร์ให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพ รู้เท่าทันนักการเมือง สามารถเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพจะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแค่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์จํานวนมาก อันเป็นเป้าหมายด้านปริมาณเท่านั้น แต่จะต้องบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ควบคู่กันไปตามนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเป็นที่มาของโครงการสร้างจิตสํานึกในการ ยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้าน ไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. ซึ่งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นผู้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วมกับหมู่บ้าน หรือชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงตําบลละหนึ่ง หมู่บ้าน
โดยศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสูงเม่น ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต.หัวฝาย ได้พิจารณาคัดเลือกให้บ้านหัวฝาย หมู่ 11 เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง ประจําปี 2562 เพื่อจะได้ร่วมกันดําเนินการกระตุ้นให้มีการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และยึดหลักการ สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!