ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ในหมู่บ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สนามหน้าอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เปิดกิจกรรมงาน โอทอปสุดฟินเยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากได้นำผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากทุกภาคของประเทศไทยเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชุมชน 4 หมู่บ้าน 4 ตำบล และ 4 อำเภอ ตอนบนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย บ้านขุนยวม หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม, บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง, บ้านลุกข้าวหลาม หมู่ 9 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า และบ้านไทรงาม หมู่ 10 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ไปแล้ว
นอกจากนั้นยังได้ชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน ทั้งไทใหญ่ กะเหรี่ยง, มูเชอ, ลีซู และชนเผ่าต่างๆ มาจัดแสดงนิทรรศการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนเครื่องแต่กายของแต่ละอำเภอมาแสดงและจำหน่าย ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานแบบประชารัฐ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคระกรรมการบริหารหมู่บ้าน ชุมชน จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ และการบริการของหมู่บ้าน โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ให้สามารถยกระดับสู่การจำหน่ายได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่น
งานดังกล่าว เป็นการจัดนิทรรศการแบบกระจาย ที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้ชุมชนมีกิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งด้านสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการทำกิจกรรมกับคนในชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รู้จักและเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน ที่ชุมชนร่วมกันคิด พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติกิจกรมที่ตนเองสนใจ และสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!