ความคืบหน้า โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เชียงใหม่

โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เชียงใหม่ รายงานความคืบหน้า โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้นโยบายของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้าปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการยื่นศึกษาขอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: Environmental Impact Assessment ย่อว่า EIA)เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ๋ ซึ่ง EIA หมายถึง การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพ หรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวก และทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจนิยามได้ว่าเป็น “กระบวนการเพื่อการบ่งชี้ ทำนาย ประเมิน และบรรเทาผลกระทบทางชีวกายภาพ สังคม และผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีต่อข้อเสนอการพัฒนาใด ๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ลงมือดำเนินได้” วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก็เพื่อให้เป็นการประกันได้ว่า ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนทำการอนุมัติให้ดำเนินโครงการที่มีผู้ขออนุญาตดำเนินการ

โครงการบ้านคนไทยได้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงาน ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากประมาณมีนาคม 2562 หลังจากนั้นจะนำรายงานเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในส่วนกลางและทำการอนุมัติต่อไป ซึ่งเวลาที่จะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับทางราชการ หลังจากได้รับการผ่านขั้นตอนการศึกษาEIA จึงจะได้รับใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างต่อไป

 

เพื่อให้ได้โครงการที่มีคุณภาพ ทางโครงการมุ่งมั่นที่จะให้ขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปตามกฏหมาย และผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน ทั้งนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจและให้ความสนับสนุนโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น