ม.แม่โจ้ เปิดตัวโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ 12,000 ต้น เพื่อให้ได้สารสกัดน้ำมันกัญชา ช่วยผู้ป่วยที่อาจใช้สารกัญชาบำบัดโรค จำนวน 1 ล้านโดส

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน   ชาญวีรกูล ให้ดำเนินการในการผลิตสารสกัด น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อบำบัดโรคแก่ผู้ป่วยในกลุ่มอาการที่สาร CBD และ THC ในกัญชา สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการป่วยของโรค อาทิ ลมชักที่รักษายากและดื้อยา อาการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบเคมีบำบัด (คีโม) อาการเจ็บปวดรุนแรงและเรื้อรังที่ไม่สามารถใช้ยาตัวอื่นบำบัดได้ โรคระบบเส้นประสาทที่ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บของ ไขสันหลังเรื้อรัง เป็นต้น เพื่อรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ กล่าวเสริมว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความพร้อมในด้านวิชาการเกษตรแบบองค์รวม ทั้งการปลูกพืชอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM และ USDA ระบบการปลูกในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์ม การป้องกันศัตรูพืช วัสดุปลูก ธาตุอาหาร ในระบบอินทรีย์ การตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนัก ระบบการให้น้ำ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การเตรียมการให้ผลผลิตของพืช คือดอกกัญชา การเก็บเกี่ยวตลอดจนวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (POST HARVEST) อาทิ การแยกดอก บรรจุภัณฑ์ การจัดการใบและต้นกัญชา

ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ทำโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์เสนอต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมี   รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดี และ ผศ.พาวิน มโนชัย รักษาการรองอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ม.แม่โจ้ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพืชเสพติด ให้ปลูกกัญชาได้ในพื้นที่จำเพาะ คือที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มเนื้อที่ 3,040 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปลูกกัญชาในรุ่นแรกได้จำนวน 12,000 ต้น และได้รับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 12,000 เมล็ด ชื่อพันธุ์อิสระ 01 (ISSARA 01) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีสาร CBD และ THC ระดับสมดุลกันเป็นสายพันธุ์ดีเด่นของกรมการแพทย์
โดยในวันนี้ 21 กันยายน 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่ ปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และได้ให้เกียรติปลูกต้นกล้ากัญชา ภายในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัย ในโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับกัญชาพันธุ์อิสระ 01 ล็อตแรกนั้นจะให้ผลผลิตคือ ดอกกัญชาประมาณ 2.4 ตัน ในราว 4-5 เดือนข้างหน้า หรือประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ระบบควบคุมการปลูกพืชอินทรีย์อัจฉริยะ และควบคุมความปลอดภัยในการเก็บรักษาอย่างเข้มข้น
 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น