ทต.บ้านกลางเปิดวาระประชุม ยังต้องเน้นต่อเนื่องดูแลสูงวัย

วันนี้ (23 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานสถานะการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, รายงานสถานะการเงินของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง และประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฉบับที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานและติดตามผลการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan) และเพื่อขอรับความเห็นชอบพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan) และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!