องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนพระปริญัตติธรรมวัดนาราบวิทยา ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งใช้การอัดเทป DLTV มาใช้ในการเรียนสายสามัญควบคู่กับการสอนทางศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนพระปริญัตติธรรมวัดนาราบวิทยา ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทาง และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก อ.เวียงสา และโรงเรียนบ้านนาผา ต.กองควาย  โดยเป็น 2 ใน 6 โรงเรียนนำร่อง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาค รวม 5 กลุ่มเครือข่าย ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ได้นำตัวอย่างความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียนพระปริยัตติธรรม  ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกล ที่มีครูประจำน้อย และขาดแคลนครูสอน
ทั้งนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ในพื้นที่ จ.น่าน เพื่อรับทราบปัญหาของผู้ใช้งาน และดำเนินการแก้ไข พร้อมให้คำแนะนำการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้กำลังใจแกผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน อยู่ในโครงการ 1730 โรงเรียนปลายทาง เป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครบชุด ในปีการศึกษา 2562 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการได้แก่ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนปลายทางเป้าหมาย 2) เพื่อจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบใหม่ให้โรงเรียนเป้าหมาย สำหรับใช้ในการจัดการศึกษา ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 3) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!