โรงเรียนเทพนารี จ.แพร่ รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ จากกระทรวงศึกษาธิการ

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดี ทางการลูกเสือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นฯ ได้รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ทั้งนี้บุคลากรโรงเรียนเทพนารี ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี /นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร ประเภทผู้ให้การสนับสนุน
2. นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
3. นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย ครูผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!