กศจ.แพร่ สั่งชะลอ การบรรจุครู รอความชัดเจนจาก ก.ค.ศ. คืนอัตราว่าง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 วงการศึกษาใน จ.แพร่ มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ นานา เกี่ยวการะงับการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ในสังกัด กศจ.แพร่ โดย กศจ.แพร่ ได้ออกประกาศ กศจ. ความว่า ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.แพร่ เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.แพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30–15.30 น. ณ ห้องประชุมกวีรัตน์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
เนื่องจากหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6013 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 แจ้งว่าอยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณาคืนอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ไปก่อน จนกว่า ก.ค.ศ. จะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่างดังกล่าว
คณะกรรมการศึกษาธิการ จ.แพร่ จึงชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้ก่อน จนกว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งมติ ก.ค.ศ. และ จะแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ลงนามโดย นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการ จ.แพร่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.แพร่ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!