มูลนิธิกาญจนบารมี นำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ 2 ต.ค. 62 นายวัฒนา โพธา ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี เปิดเผยว่า มูลนิธิกาญจนบารมีได้รับพระราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะเป็นองค์ประธาน “ โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช 2539 ” ให้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระบรมมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50 เพื่อสนับสนุนการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล และในมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 มูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุข รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระยะแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นายวัฒนา โพธา ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี ได้นำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) มาช่วยเหลือกลุ่มสตรีที่มีวัยเสี่ยงและด้อยโอกาสที่จะเดินทางไปรักษายังโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์การแพทย์พร้อมแต่อยู่ห่างไกล และมีอุปสรรคในการเดินทาง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทางมูลนิธิฯได้รณรงค์ด้านสุขศึกษา อนามัย ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจในเรื่องมะเร็งเต้านม สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งคัดครองหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งโครงการคัดกรองดังกล่าวฯนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หรือจนกว่าการคัดกรองจะแล้วเสร็จ
โรคมะเร็งเต้านมถือเป็นโรคร้าย อันดับ 1 ในหญิงไทย ซึ่งมีผู้ป่วยด้วยมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 30 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยสูงถึง 10 คนต่อวัน สาเหตุของการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด ผู้หญิงไทยที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ทุกคน ดังนั้น การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการหมั่นตรวจเพื่อค้นหาให้เร็วที่สุด การตรวจ มี 3 วิธี ด้วยกันคือ 1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!