พิจารณาสัญชาติไทย ผ่านฉลุยได้เฮ 30 ราย อ.เชียงแสน

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาการให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิฯ แห่ง พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย โดยในการประชุมพิจารณา มีคำขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิฯ ทั้งสิ้น จำนวน 30 คำร้อง แบ่งออกเป็น คำร้องของผู้ขอมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ จำนวน 15 คำร้อง และคำร้องของผู้ขอมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จำนวน 15 คำร้อง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คำร้องขอมีสัญชาติไทยทั้ง 30 คำร้อง ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาการให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิฯ ระดับอำเภอและให้ อ.เชียงแสน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น