เจ้าคณะ จ.แพร่ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2562

176
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
ต่อมาเวลา 13.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรมว.วธ.กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี วธ.เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านวัฒนธรรม
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วธ.ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน รวมถึงการสร้างสรรค์คนดี สังคมดี
ทั้งนี้ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 3 ตุลาคม 2562 วธ.จึงจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 393 รางวัล แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน 115 ราย ประเภทบุคคล 160 ราย และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 118 แห่ง/คณะ
โดยจังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ ประเภทบุคคล พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ ประเภทเด็กและเยาวชน นางสาวกชพร แผ่นทอง เด็กหญิงชนนิกานต์ แสงทิพย์ ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน (นายชานันท์ มณเฑียร) และนางวีณา ศรีทา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น