มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย เปิดโชว์รูมเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย จัดงานเปิดโชว์รูมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยในงานนี้ มีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน พร้อมกับประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย  ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ มณฑลชานตง ตัวแทนจากบริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชานตง อู่เจิง กรุ๊ป  จำกัด และผู้ร่วมงานอื่น ๆ อีกมากมาย

ในการเปิดโชว์รูมเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การเกษตรสมัยใหม่  ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  สนับสนุนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลองค์กรอื่น ๆ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ซึ่งมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย  เห็นว่า ภาคเหนือมีพื้นที่ทางการเกษตรเป็นจำนวนมากและรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ถือว่าดี และเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน แต่ผลผลิตกลับไม่เป็นไปตามที่ต้องการ  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเกษตรกรรมมารองรับ และส่งเสริมการตลาด

จึงได้ร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานจากประเทศจีน ก่อตั้ง โครงการความร่วมมือเกษตรไทย – จีน นี้ขึ้นมา  เพื่อจะสามารถช่วยพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ให้มีคุณภาพดีและได้ปริมาณมาพอตามที่ตลาดต้องการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!